hóa học 10
Nguyên tử
Level 1 - Bài số 7
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Nguyên tử nào sau đây chứa đồng thời 20 nơtron, 19 proton và 19 electron? Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt (proton, notron, electron) bằng 180, trong đó tổng các hạt mang điện chiếm 58,89% tổng số hạt. X là nguyên tố nào sau đây: Nguyên tử khối trung bình của bo là 10,812. Mỗi khi có 94 nguyên tử  thì có bao nhiêu nguyên tử (trong các số cho dưới đây)? Trong tự nhiên Cu có hai đồng vị:  . Khối lượng nguyên tử trung bình của Cu là 63,54. Thành phần % về khối lượng của  trong CuCl2 là giá trị nào dưới đây? Biết MCl = 35,5. Nguyên tử X có cấu hình electron là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 thì ion tạo ra từ X có cấu hình electron như sau: A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2                     B.1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6              D. 1s2 2s2 2p6 3s2.   Xét các nguyên tố: 4X; 15Y; 17Z; 10T. Các nguyên tố có cùng số lớp electron là: Các ion và nguyên tử: Ne; Na+; F- có điểm chung là: Các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là đúng: A. Tất cả các nguyên tố có 3 electron ở lớp ngoài cùng đều là kim loại. B. Tất các các nguyên tố có 5 electron ở ngoài cùng đều là phi kim. C. Thông thường các nguyên tố có 4 electron ở lớp ngoài cùng đều là phi kim. D. Tất cả các nguyên tố có 4 electron ở lớp ngoài cùng đều là kim loại.   Trong các nguyên tố có điện tích hạt nhân từ 1 đến 20. Số nguyên tố có 2e độc thân ở lớp ngoài cùng là: Đồng vị nào sau đây mà hạt nhân có số nơtron gấp đôi số proton:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 75.335
Thành viên mới nhất nguyenthanhthaocmn1224