hóa học 10
Nguyên tử
Level 1 - Bài số 6
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Tổng số proton trong khí AB2 là 22. Khí AB2 là: Tổng số hạt cơ bản (p, n, e) trong nguyên tử nguyên tố X là 155, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 33 hạt. Số khối của X là giá trị nào dưới đây? Trong anion  có 30 proton. Trong nguyên tử A cũng như B số proton bằng số notron. A và B là nguyên tố nào sau đây: Ion X- có 10 electron. Hạt nhân nguyên tử của nguyên tố X có 10 nơtron. Nguyên tử khối của nguyên tố X là: Trong một lớp electron thứ n có bao nhiêu phân lớp electron? Với ba đồng vị  có thể tạo ra bao nhiêu loại phân tử H2O khác nhau? Đối với năng lượng của các phân lớp theo nguyên lí bền vững, trường hợp nào sau đây không đúng?   Cho nguyên tử khối trung bình của bo (B) là 10,812. Mỗi khi có 47 nguyên tử 10B thì có bao nhiêu nguyên tử 11B?   Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Mỗi nguyên tố được biểu diễn bằng một nguyên tử. B. Z là số proton trong nhân. C. A là tổng số proton và nơtron trong nhân. D. Số nơtron trong nhân bằng A - Z. Nguyên tử của nguyên tố R có 3 electron thuộc phân lớp 3d. Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 86.207
Thành viên mới nhất kroong-quan