hóa học 10
Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
Level 3 - Bài số 2
Số câu hỏi: 30
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/30
Nếu là thành viên VIP: 18/30
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho phản ứng CO(k) + H2O(k)  CO2(k) + H2(k). Ở t°C, K = 1, khi có cân bằng [H2O] = 0,03 mol/l ; [CO2] = 0,04 mol/l. Nếu 90% CO chuyển thành CO2 và nồng độ ban đầu của CO là 1 mol/l thì lượng nước cần phải đưa vào là bao nhiêu? Cho phản ứng CO(k) + H2O(k)  CO2(k) + H2(k). Ở t°C K = 1. Nếu nồng độ ban đầu [CO] = 0,1 mol/l ; [H2O] = 0,4 mol/l thì nồng độ lúc cân bằng của các chất trên lần lượt là: Một phản ứng hoá học được biểu diễn như sau: Các chất phản ứng → Các sản phẩm. Yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng? Cho phản ứng N2 + 3H2  2NH3. Sau một thời gian, nồng độ các chất như sau [N2] = 2,5 mol/l ; [H2] = 1,5 mol/l ; [NH3] = 2 mol/l. Nồng độ ban đầu của N2 và H2 lần lượt là:   Cho phản ứng: 2A + B2  2AB được thực hiện ở bình kín. Biết rằng tất cả các chất đều ở thể khí, khi tăng áp suất lên 4 lần thì tốc độ của phản ứng sẽ tăng là: Phát biểu nào sau đây đúng: Cho phản ứng sau: 2NO + O2  2NO2 ΔH = -124 kJ/mol Phản ứng sẽ dịch chuyển theo chiều thuận khi: Khi nhiệt độ tăng thêm 10°C, tốc độ của một phản ứng tăng lên 3 lần. Nếu nhiệt độ giảm từ 70°C xuống 40°C thì tốc độ của phản ứng sẽ giảm là: Câu trả lời nào sau đây là đúng. Hằng số cân bằng K của một phản ứng: Tốc độ của phản ứng: X2 + Y2  2XY Dựa vào biểu thức tính tốc độ phản ứng thì trong số các điều khẳng định sau đây điều nào phù hợp với biểu thức tính tốc độ phản ứng: Xét phản ứng 2N2O  2N2 + O2 ở t°C và nồng độ ban đầu của N2O bằng 3,2 mol/l. Nếu thể tích tăng lên 5 lần thì tốc độ phản ứng tăng hay giảm bao nhiêu lần?   Cho phản ứng: A(k) + 2B(k)  C(k) + D(k) Khi nồng độ chất B tăng lên 3 lần và nồng độ chất A không đổi thì tốc độ phản ứng tăng hay giảm đi bao nhiêu lần? Cân bằng của phản ứng H2 + I2  2HI  ΔH < 0 được thành lập ở t°C khi nồng độ các chất [H2] = 0,8 mol/l ; [I2] = 0,6 mol/l; [HI] = 0,96 mol/l. Nồng độ ban đầu của H2 và I2 lần lượt là: Cho phản ứng thuận nghịch thực hiện trong dung dịch nước: FeCl3(dd) + 3KSCN(dd)  Fe(SCN)3(dd) + 3KCl(dd) Khi thêm nước vào dung dịch cân bằng sẽ chuyển dịch: Cho phương trình phản ứng N2 + 3H2  2NH3. Khi giảm thể tích của hệ xuống 3 lần thì cân bằng sẽ chuyển dời: Cho phản ứng 2A + B  C. Nồng độ ban đầu của A là 6M của B là 5M. Hằng số vận tốc k = 0,5. Vận tốc phản ứng khi đã có 55% chất B tham gia phản ứng là: Cho phản ứng CO(k) + H2O(k)  CO2(k) + H2(k). Ở t°C, K = 1, khi có cân bằng [H2O] = 0,03 mol/l ; [CO2] = 0,04 mol/l. Nồng độ ban đầu của CO là:   Xét phản ứng 2N2O  2N2 + O2 ở t°C và nồng độ ban đầu của N2O bằng 3,2 mol/l. Nếu áp suất tăng lên 10 lần thì tốc độ phản ứng tăng là: Bình kín có thể tích 0,5 lít chứa 0,5 mol H2 và 0,5 mol N2 ở nhiệt độ t°C, khi ở trạng thái cân bằng có 0,2 mol NH3 tạo thành. Hằng số cân bằng K là:   Xét phản ứng H2 + Cl2  2HCl. Khi nhiệt độ tăng thêm 25°C thì tốc độ phản ứng tăng lên 3 lần. Vậy khi nhiệt độ từ 20°C đến 170°C thì tốc độ phản ứng tăng lên là: Cho phản ứng: A + B → C + D Nồng độ ban đầu CA = CB = 0,1 mol/l. Sau một thời gian nồng độ của A, B còn lại 0,04 mol/l. Tốc độ phản ứng ở thời điểm này giảm bao nhiêu lần so với thời điểm ban đầu? Cho phương trình phản ứng X + Y  Z + T Người ta trộn bốn chất X, Y, Z và T, mỗi chất 1 mol vào một bình kín có thể tích không đổi. Khi cân bằng được thiết lập, lượng chất T trong bình là 1,5 mol. Hằng số cân bằng của phản ứng là bao nhiêu? Cho phản ứng: A(k) + 2B(k)  C(k) + D(k) Khi áp suất của hệ tăng lên 2 lần thì tốc độ của phản ứng tăng lên là: Cho 5,6g sắt tác dụng với dung dịch H2SO4 4M ở nhiệt độ thường. Ý nào sau đây là đúng: Tốc độ của phản ứng tăng khi: Khi nhiệt độ tăng thêm 10°C, tốc độ phản ứng hoá học tăng lên gấp đôi. Nếu nhiệt độ từ 25°C lên 75°C thì tốc độ phản ứng tăng lên là bao nhiêu? Khi nhiệt độ tăng thêm 10°C, tốc độ của một phản ứng hoá học tăng lên 3 lần. Nếu muốn tốc độ phản ứng trên tăng lên 243 lần thì cần phải thực hiện ở nhiệt độ là bao nhiêu? Biết phản ứng đang thực hiện ở nhiệt độ 20°C. Có phản ứng A + B  C. Biết rằng nếu nồng độ ban đầu của chất A là 0,01M, của chất B là 0,002M thì sau 25 phút lượng chất C hình thành là 10% khối lượng của hỗn hợp. Nếu nồng độ chất A vẫn như cũ, nồng độ chất B là 0,01M thì sau bao lâu lượng chất C thu được cũng là 10%? Nếu ở 150°C,  một phản ứng hoá học kết thúc sau 16 phút. Nếu hạ nhiệt độ xuống 80°C thì thời gian để kết thúc là bao nhiêu phút? Biết hệ số nhiệt độ của phản ứng trong khoảng nhiệt độ đó là 2,5. Cho phản ứng CO + H2O  CO2 + H2 ở t°C có K = 1. Biết nồng độ ban đầu của CO bé hơn H2O là 3 mol/l. Nếu nồng độ của CO2 và H2 lúc cân bằng bằng 2 mol/l thì nồng độ ban đầu của CO và H2O là: Bình kín có thể tích 0,5 lít chứa 0,5 mol H2 và 0,5 mol N2 ở nhiệt độ t°C, khi ở trạng thái cân bằng có 0,2 mol NH3 tạo thành. Muốn hiệu suất đạt 90% cần phải thêm vào bình bao nhiêu mol N2 trong các số cho dưới đây?  

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 85.851
Thành viên mới nhất dieulinhlinh