hóa học 10
Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
Level 1 - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho 5,6g sắt tác dụng với dung dịch H2SO4 4M ở nhiệt độ thường. Ý nào sau đây là đúng: Tốc độ của phản ứng tăng khi: Xét phản ứng 2N2O  2N2 + O2 ở t°C và nồng độ ban đầu của N2O bằng 3,2 mol/l. Nếu thể tích tăng lên 5 lần thì tốc độ phản ứng tăng hay giảm bao nhiêu lần?   Cho phản ứng: A(k) + 2B(k)  C(k) + D(k) Khi nồng độ chất B tăng lên 3 lần và nồng độ chất A không đổi thì tốc độ phản ứng tăng hay giảm đi bao nhiêu lần? Cho phản ứng CO(k) + H2O(k)  CO2(k) + H2(k). Ở t°C K = 1. Nếu nồng độ ban đầu [CO] = 0,1 mol/l ; [H2O] = 0,4 mol/l thì nồng độ lúc cân bằng của các chất trên lần lượt là: Tốc độ của phản ứng: X2 + Y2  2XY Dựa vào biểu thức tính tốc độ phản ứng thì trong số các điều khẳng định sau đây điều nào phù hợp với biểu thức tính tốc độ phản ứng: Bình kín có thể tích 0,5 lít chứa 0,5 mol H2 và 0,5 mol N2 ở nhiệt độ t°C, khi ở trạng thái cân bằng có 0,2 mol NH3 tạo thành. Hằng số cân bằng K là:   Cho phản ứng thuận nghịch thực hiện trong dung dịch nước: FeCl3(dd) + 3KSCN(dd)  Fe(SCN)3(dd) + 3KCl(dd) Khi thêm nước vào dung dịch cân bằng sẽ chuyển dịch: Việc sản xuất amoniac trong công nghiệp dựa trên phản ứng thuận nghịch sau đây: N2(k) + 3H2(k)  2NH3(k) ΔH = -92 kJ/mol Muốn sản xuất amoniac đạt hiệu quả cao, người ta phải thay đổi yếu tố nào sau đây: Xét phản ứng H2 + Cl2  2HCl. Khi nhiệt độ tăng thêm 25°C thì tốc độ phản ứng tăng lên 3 lần. Vậy khi nhiệt độ từ 20°C đến 170°C thì tốc độ phản ứng tăng lên là: Cho phản ứng CO + H2O  CO2 + H2 ở t°C có K = 1. Biết nồng độ ban đầu của CO bé hơn H2O là 3 mol/l. Nếu nồng độ của CO2 và H2 lúc cân bằng bằng 2 mol/l thì nồng độ ban đầu của CO và H2O là:

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 87.925
Thành viên mới nhất tran-chi