Ghi nhớ bài học |
Hóa học 10
Nhóm Halogen
Level 1 - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Trong các phản ứng hoá học, halogen chỉ thể hiện: Cho phản ứng (với X là halogen): ... KMnO4 + ... HX  ... X2 + ... MnX2 + ... KX + ... H2O Nếu được cân bằng với toàn bộ hệ số là các số nguyên nhỏ nhất, tống các hệ số của phản ứng là? Có 6 bình không ghi nhãn, mỗi bình chứa một trong các dung dịch sau: natri sunfat, axit sunfuric, axit clohiđric, natri clorua, bari nitrat, bari hiđroxit. Để nhận biết các dung dịch trên nếu chỉ dùng thêm một hoá chất làm thuốc thử thì chọn chất nào sau đây: Cho 69,6g mangan đioxit tác dụng với HCl đặc, dư. Dẫn toàn bộ lượng khí sinh ra vào 500ml dung dịch NaOH 4M. Coi thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể, nồng độ mol các chất trong dung dịch sau phản ứng là bao nhiêu (trong các số cho dưới đây)? Cho các chất: HClO(1), HClO3(2), H2CO3, (3) ,HClO4(4). Thứ tự tính axit tăng dần của các chất là: Tại các cửa sông (nơi một con sông chảy vào biển) nước biển trên bề mặt là nước ngọt, trong khi nước gần đáy là nước mặn. Giải thích nào sau đây là phù hợp cho điều này? Hoà tan hỗn hợp 6,4g CuO và 16g Fe2O3 trong 320ml dung dịch HCl 2M. Sau phản ứng có m gam chất rắn không tan, m có giá trị trong giới hạn nào sau đây: Trong các halogen sau, halogen nào có tính khử mạnh nhất? Bốn lọ mất nhãn X, Y, Z, T mỗi lọ chứa một trong các dung dịch sau: AgNO3, ZnCl2, HI và K2CO3. Biết rằng lọ Y tạo khí với Z nhưng không phản ứng với T; X tạo kết tủa với T. Các chất X, Y, Z, T trong các lọ lần lượt là: Nguồn chủ yếu để điều chế iot trong công nghiệp là:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 234.846
Thành viên mới nhất 432292850542379
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP