hóa học 10
Phản ứng hóa học
Level 3 - Bài số 1
Số câu hỏi: 30
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/30
Nếu là thành viên VIP: 18/30
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho phản ứng hóa học sau: KI + KClO3 + H2SO4 → Cu(NO3)2 + CuSO4 + NO + H2O Hệ số cân bằng của phản ứng trên là: Trong phản ứng trao đổi: Cho các chất, và ion sau: Cl-, Na2S, NO2, Fe2+, SO2, Fe3+, N2O5, SO42-, SO32-, MnO, Na, Cu. Các chất, ion nào vừa có tính khử, vừa có tính oxi hoá? Cho 6 gam kim loại Cu tác dụng với 120ml dung dịch A gồm HNO3 1M và H2SO4 0,5M thu được V lít NO ở đktc. Giá trị V là: Cho phương trình phản ứng: Fe + H2SO4 (đặc nóng) → X + Y + Z. Vậy X, Y, Z là: Xét phản ứng: FexOy + HCl → FeCl2 + FeCl3 + H2O Tổng hệ số tối giản của các hợp chất chứa clo là: Phát biểu nào sau đây sai: Hoàn thành phương trình hóa học: MnO4- + SO32- + ... → Mn2+ + .... Các chất còn thiếu là: Cho một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 nung nóng thì thu được 6,72 gam hỗn hợp A gồm bốn chất rắn khác nhau. Hòa tan A trong HNO3 thì thu được 0,448 lít khí B duy nhất có tỷ khối hơi so với H2 bằng 15. Giá trị m là: Cho phản ứng hoá học sau: CuS2 + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2SO4 + N2O + H2O Hệ số cân bằng của phản ứng trên là: Cho dãy sau: Cl, Cl-1; Br, Br- , F, F-, I, I-. Sắp xếp theo chiều giảm tính khử của các ion là: Cho oxit AxOy của kim loại A có hoá trị không đổi. Cho 1,53 gam AxOy nguyên chất tan trong HNO3 dư thu được 2,61 gam muối. Công thức của oxit trên là:   Trong các phản ứng sau, phản ứng nào HCl đóng vai trò là chất oxi hóa ? Hòa tan hoàn toàn 2,43 gam kim loại M (hóa trị n) vào dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 3,024 lít (đktc) khí SO2. Kim loại M là: Cho m gam Mg vào bình đựng a gam dung dịch HNO3 sau khi phản ứng hoàn toàn thấy bình có khối lượng a + m (xem như nước không bay hơi). Vậy sản phẩm còn thiếu của phản ứng: Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + ...... + H2O là: Hoàn thành phương trình phản ứng hóa học sau: Cl2 + I2 + H2O → IO3- + ...   Cho hỗn hợp gồm Na và Al có tỉ lệ số mol tương ứng là 1:2 vào nước (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí H2 (ở đktc) và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là: Cho phản ứng hóa học sau: Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO↑ + NO2↑  + H2O Nếu tỉ lệ thể tích của NO và NO2 là 2 : 1 thì hệ số cân bằng tối giản của HNO3 là:   Cho phản ứng hoá học sau: Cu + HCl + NaNO3 → CuCl2 + NO↑ + NaCl + H2O Hệ số cân bằng của phản ứng trên là: Hãy chọn câu sai trong các câu sau: Cho hỗn hợp Al, Fe vào dung dịch Cu(NO3)2 và AgNO3 kết thúc phản ứng thu được chất rắn chứa 3 kim loại. Các kim loai đó là:   Hoàn thành phương trình phản ứng hóa học sau: Cu2S + HNO3 → NO + ...   Hoàn thành phương trình phản ứng hóa học sau: Na2SO3 + KMnO4 + H2O → .....    Có các phản ứng sau: CaO + H2O → Ca(OH)2  (1) CuO + H2SO4 → CuSO4+ H2O  (2) H2+ Cl2 → 2HCl  (3) Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2NaCl (4) Trong các phản ứng hoá học trên, các phản ứng hoá hợp là: Cho phản ứng hoá học sau: HxIyOz + H2S → I2 + S + H2O Hệ số cân bằng là: Hoàn thành phương trình phản ứng hóa học: KMnO4 + H2C2O4 + H2SO4 → CO2 + ...   Trong phản ứng FeS + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO2 + H2O chất khử là: Cho phản ứng sau: 3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO Trong phản ứng trên, khí NO2 đóng vai trò: Cho phản ứng hoá học sau: MnO2 + H+ + Cl- → Cl2 + H2O + Mn2+ Hệ số cân bằng của phản ứng trên là: Xét phản ứng: CH3CH2OH + K2Cr2O7 + H2SO4 → CH3COOH + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O. Tổng hệ số tối giản của chất khử và chất môi trường là:  

Thành viên đã làm bài (1)
baitap19811

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 86.073
Thành viên mới nhất linh-ha