hóa học 10
Phản ứng hóa học
Level 2 - Bài số 2
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho các cặp oxi hoá khử sau: Sn4+/Sn2+; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+ Cho biết tính oxi hoá tăng dần theo thứ tự: Sn4+, Cu2+, Fe3+, tính khử giảm dần theo thứ tự: Sn2+, Cu, Fe2+. Dự đoán các phản ứng sau đây có xảy ra không? a) Cu + FeCl3 → b) SnCl2 + FeCl3 → Hoàn thành phương trình phản ứng hóa học sau: Cl2 + OH- đặc nóng → ...   Cho các chất: Cu, Fe(NO3)2,  Fe3O4, Al2O3, CuS. Số các chất tác dụng với dung dịch hỗn hợp (NaNO3 + HCl) có thể giải phóng khí NO là:  Nhúng thanh kim loại M vào dung dịch NiSO4, sau một thời gian thấy khối lượng thanh kim loại giảm 0,12g. Kim loại có hoá trị II và số mol NiSO4 phản ứng là 0,02 mol. M là kim loại nào sau đây: Cho phản ứng hoá học sau: As2S3 + KClO4 → H3AsO4 + H2SO4 + KCl Hệ số cân bằng của phản ứng trên là: Hoàn thành phương trình phản ứng hoá học: SO2 + KMnO4 + H2O → ... Sản phẩm phản ứng là:   Hoàn thành phương trình phản ứng hóa học sau: OCl- + I- + H2O → I2 + ...   Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là: Cho 0,3 mol Al tác dụng với dung dịch HNO3 thu được 2,016 lít khí X (không có sản phẩm khử khác). Khí X là: Cho phản ứng hoá học sau: K2S + KMnO4 + H2SO4 → S + MnSO4 + K2SO4 + H2O Hệ số cân bằng của phản ứng trên là: Hỗn hợp X gồm Fe và kim loại M hóa trị n duy nhất. Lấy 3,61 gam X cho tan vào dung dịch HCl thu được 2,128 lít H2. Nếu lấy 3,61 gam X cho vào HNO3 thu được 1,792 lít NO duy nhất. vậy M là: Hoàn thành phương trình phản ứng hóa học sau: Cl2 + I- + OH- → IO4- + ...   Cho phản ứng hóa học sau: HNO3 + H2S → NO↑ + S + H2O Hệ số cân bằng của phản ứng trên là: Cho phản ứng hoá học: Hoà tan kim loại M trong dung dịch HNO3 thu được một muối nitrat, khí NxOy và H2O. Hệ số cân bằng của phản ứng hoá học trên là: Hoàn thành phương trình phản ứng hóa học: K2Cr2O7 + H2SO4 → O2 + ... Chất còn thiếu là:   Cho 45 gam hỗn hợp Fe và Fe3O4 vào V lít HCl 1M. khuấy đều để các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thấy thoát ra 4,48 lít khí H2 (đktc) và 5 gam kim loại không tan. Giá trị của V là: Cho phản ứng hoá học sau: FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + NO + H2O Tỉ lệ , hệ số cân bằng nào dưới đây là đúng trong phản ứng trên: Cho phản ứng hoá học sau: MnO4- + SO32- + H+ → Mn2+ + SO42- + H2O Hệ số cân bằng là: Cho phản ứng hoá học: Khi cho một kim loại vào dung dịch HNO3 ta thu được hai loại muối. Hệ số cân bằng của phản ứng hoá học trên là: Loại phản ứng nào dưới đây luôn luôn không phải là phản ứng oxi hoá - khử? 

Thành viên đã làm bài (2)
nkokpe baitap19811

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 86.978
Thành viên mới nhất anhbingo