Ghi nhớ bài học |
Hóa học 10
Phản ứng hóa học
Level 2 - Bài số 1
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Hoàn thành phương trình phản ứng hóa học sau: FeS2 + HNO3 → N2Ox + ... Các chất là: Trong phản ứng: 2KMnO4 + 16HCl  2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O; số phân tử HCl đóng vai trò chất khử là: Cho các phản ứng sau: CaCO3 + BaCl2 → BaCO3↓ + CaCl2 (1) K2CO3 + Ba(NO3)2 → BaCO3↓ + 2KNO3 (2) CuS + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2S (3) CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2SO4 (4) Nhận xét nào sau đây đúng?  Cho m gam Al tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3, thấy tạo ra 11,2 lít hỗn hợp 3 khí NO, N2O, N2 có tỉ lệ mol nNO :  :   = 1 : 2 : 2 Giá trị của m (gam)? Cho phản ứng hóa học: K2SO3 + KMnO4 + KHSO4 → K2SO4 + MnSO4 + H2O Hệ số cân bằng phản ứng trên là: Cho phản ứng hoá học sau: FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO2↑ + H2O Hệ số cân bằng của phản ứng trên là: Cho 1,08 gam Al vào dung dịch chứa 0,2 mol HNO3 thu được dung dịch A và khí N2O (không có sản phẩm khử nào khác). Thêm dung dịch chứa 0,125 mol NaOH vào dung dịch A thì lượng kết tủa thu được bằng: Hỗn hợp X gồm 2 kim loại Al và Cu. Cho 18,2 gam X vào 100ml dung dịch Y chứa H2SO4 12M và HNO3 2M. Đun nóng tạo ra dung dịch Z và 8,96 lít (đktc) hỗn hợp T gồm NO và khí D không màu. Hỗn hợp T có tỷ khối so với hiđro = 23,5. Khối lượng mỗi muối trong dung dịch Z là: Phát biểu nào sau đây đúng: Cho phản ứng hoá học sau: CrCl3 + Br2 + NaOH → Na2CrO4 + NaBr + NaCl + H2O Hệ số cân bằng của phản ứng trên là: Phản ứng giữa dung dịch kali pemanganat trong môi trường axit với ion iotua được biểu diễn bằng phương trình nào dưới đây? Cho phản ứng hoá học sau: K2Cr2O7 + KI + H2SO4 → Cr2(SO4)3 + I2 + K2SO4 + H2O Hệ số cân bằng của phản ứng trên là: Hệ số tối giản của các chất trong phản ứng: FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO↑ + H2O lần lượt là: Trong các phản ứng sau: CaCO3  CaO + CO2 2KMnO4  K2MnO4 + MnO2 + O2 Nguyên tố mangan? Cho dòng điện một chiều đi ngang qua dung dịch axit sunfuric loãng, xảy ra phản ứng: Cho phương trình phản ứng: Al + HNO3  Al(NO3)3 + N2O + N2 + H2O Nếu tỉ lệ mol giữa N2O và N2 là 2 : 3 thì sau phản ứng cân bằng ta có tỉ lệ mol nAl; ;  là: Tính khử của F-; Cl-; Br-; I- được xếp theo thứ tự tăng dần như sau: Trong môi trường axit dư, dung dịch chứa chất nào dưới đây làm mất màu dung dịch KMnO4? Cho các phản ứng sau: 2Fe + 3Cl2  2FeCl3  (1) 2Al(OH)3 → Al2O3 + 3H2O  (2) CaSO3 + H2SO4 → CaSO4 + H2O + SO2↑  (3 ) Cu + 2AgNO3 → 2Ag↓ + Cu(NO3)2  (4) SO3 + H2O → H2SO4 (5) Phản ứng oxi hóa - khử là phản ứng: Dãy nào dưới đây gồm các phân tử và ion vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.392
Thành viên mới nhất donhanhau
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn