Bài trắc nghiệm số 6
hóa học 10
Phản ứng hóa học
Level 2 - Bài trắc nghiệm số 6
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho dãy sau: Fe, Fe2+, Fe3+; Zn, Zn2+; Ni, Ni2+; H, H+; Hg, Hg2+; Ag, Ag+. Sắp xếp theo chiều tăng tính oxi hoá của các nguyên tử và ion là: Cho phản ứng sau đây: Fe + CuSO4  FeSO4 + Cu Nguyên tố đồng? Phản ứng thu nhiệt là phản ứng có nhiệt phản ứng (H): Cho phương trình hóa học chưa cân bằng hệ số: K2SO3 + KMnO4 + KHSO4 → K2SO4 + MNSO4 + H2O Tổng hệ số tối giản của hợp chất chứa kali khi cân bằng là: Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được dung dịch X. Dãy nào sau đây gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch X. Trong các phản ứng oxi hóa - khử vai trò của ion Fe2+ là: Sự hô hấp, sự quang hợp, sự cháy đều có cơ sở là các phản ứng: Cho phương trình phản ứng: Al + HNO3  Al(NO3)3 + N2O + N2 + H2O Nếu tỉ lệ mol giữa N2O và N2 là 2 : 3 thì sau phản ứng cân bằng ta có tỉ lệ mol nAl; ;  là: Cho m gam hỗn hợp X gồm Al, Cu vào dung dịch HCl (dư), sau khi kết thúc phản ứng sinh ra 3,36 lít khí (ở đktc). Nếu cho m gam hỗn hợp X trên vào một lượng dư axit nitric (đặc, nguội), sau khi kết thúc phản ứng sinh ra 6,72 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m là: Dãy nào dưới đây gồm các phân tử và ion vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử? Phát biểu nào dưới đây không đúng? Trong các phản ứng sau: 1. 2NaOH + SO2  Na2SO3 + H2O 2. 2HNO3 + SO2  H2SO4 + NO2 3. H2S + SO2  3S↓ + H2O SO2 thể hiện tính oxi hóa trong phản ứng? Cho 3,2 gam bột Cu tác dụng với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là: Chất oxi hóa là chất chứa nguyên tố: Cho các phản ứng sau: (1) MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O (2) MG + 2hCL → MgCl2 + H2 (3) CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O Phản ứng mà HCl đóng vai trò là chất khử là phản ứng nào? Cho 1,35 gam hỗn hợp Cu, Mg, Al tác dụng với dung dịch HNO3 thì thu được hỗn hợp khí gồm 0,01 (mol) NO, 0,04 (mol) NO2. Khối lượng muối thu được là: Cho phản ứng hoá học sau: K2Cr2O7 + KI + H2SO4 → Cr2(SO4)3 + I2 + K2SO4 + H2O Hệ số cân bằng của phản ứng trên là: Cho m gam Al tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3, thấy tạo ra 11,2 lít hỗn hợp 3 khí NO, N2O, N2 có tỉ lệ mol nNO :  :   = 1 : 2 : 2 Giá trị của m (gam)? Hãy chọn hệ số đúng của chất khử và chất oxi hóa trong phản ứng sau: H2O + SO2 + KMnO4  K2SO4 + MnSO4 + H2SO4 Trong phản ứng sau: 2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O Vai trò của khí NO2 là:

Thành viên đã làm bài (1)
baitap19811

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 86.204
Thành viên mới nhất hoa-co-may