Bài trắc nghiệm số 5
hóa học 10
Phản ứng hóa học
Level 2 - Bài trắc nghiệm số 5
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho phản ứng hoá học sau: FeS2 + HNO3 + HCl → FeCl3 + H2SO4 + NO + H2O Hệ số cân bằng của phản ứng trên là: Xét phản ứng: SO2 + Br2 + H2O  HBr + H2SO4 Trong phản ứng này, vai trò của SO2 là? Hòa tan m gam kim loại M vào dung dịch HNO3 thì thu được V1 lít khí NO (đktc). Mặt khác cũng hòa tan m gam kim loại trên vào dung dịch HCl thì thu được V2 lít H2 (đktc).Biết V1 = V2 và khối lượng muối clorua thu được bằng 51,68% khối lượng muối nitrat. Kim loại M là : Hệ số cân bằng của phản ứng theo thứ tự là: ... MnSO4 + ...NH3    + ... H2O2  ... MnO2 + ... (NH4)2SO4. Tính khử của F-; Cl-; Br-; I- được xếp theo thứ tự tăng dần như sau: Cho phản ứng hoá học sau: Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NH4NO3 + H2O Hệ số cân bằng của phản ứng trên là: Hoàn thành phương trình phản ứng hóa học sau: CrO2- + H+ + KI → Cr2+ + ... Các chất là:   Cho phản ứng hoá học sau: FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO2↑ + H2O Hệ số cân bằng của phản ứng trên là: Nguyên tắc của phương pháp thăng bằng electron là: Trong các phản ứng sau: CaCO3  CaO + CO2 2KMnO4  K2MnO4 + MnO2 + O2 Nguyên tố canxi? Cho dòng điện một chiều đi ngang qua dung dịch axit sunfuric loãng, xảy ra phản ứng: Số mol khí SO2 được giải phóng khi hòa tan hết 11,2 gam Fe theo phản ứng: Fe + H2SO4 (đ.n)  Fe2(SO4)3 + SO2 + ... là: Cần bao nhiêu mol O2 phản ứng vừa đủ với 1 mol NH3 để tạo thành 2 sản phẩm là NO và H2O: Hòa tan một hỗn hợp X gồm hai kim loại A và B trong dung dịch HNO3 loãng. Kết thúc phản ứng thu được hỗn hợp khí Y (gồm 0,1 mol NO, 0,15 mol NO2 và 0,05 mol N2O). Biết rằng không có phản ứng tạo muối NH4NO3. Khối lượng HNO3 đã phản ứng là: Trong phản ứng: 2KMnO4 + 16HCl  2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O; số phân tử HCl đóng vai trò chất khử là: Cho a gam hỗn hợp A gồm ba oxit FeO, CuO, Fe3O4 có số mol bằng nhau tác dụng hoàn toàn với một lượng vừa đủ m gam dung dịch HNO3 đun nóng nhẹ, thu được dung dịch B và 2,24 lít lít hỗn hợp hai khí NO và NO2 (đktc). Biết hỗn hợp hai khí này có tỷ khối hơi so với hiđro bằng 19. Giá trị m là: Cho phương trình hóa học bị khuyết: SO2 + H2S → ? + H2O Chất trong dấu? là: Thể tích dung dịch brom 0,5M tối thiểu để phản ứng hết với 3,36 lít SO2 (đktc) theo phản ứng hóa học Br2 + 2H2O + SO2  H2SO4 + 2HBr, là: Thế tích dung dịch HNO3 1M (loãng) ít nhất cần dùng để hoà tan hoàn toàn một hỗn hợp gồm 0,15 (mol) Fe và 0,15 (mol) Cu là (biết phản ứng tạo chất khử duy nhất là NO): Cho các phản ứng sau: (1) Na(r) +  Cl2(k) → NaCl(r) ΔH = -411,1 kJ/mol (2)  H2(k) +  Cl2(k) → HCl(k) ΔH = -185,7 kJ/mol (3) CaCO3(r) CaO(r) + CO2(k) ΔH = +572 kJ/mol (4)  H2(k) +  F2(k) → HF(k) ΔH = -288,6 kJ/mol Phản ứng thu nhiệt là:  

Thành viên đã làm bài (1)
baitap19811

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 73.942
Thành viên mới nhất hang-pess