Bài trắc nghiệm số 4
hóa học 10
Phản ứng hóa học
Level 2 - Bài trắc nghiệm số 4
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Một nguyên tử clo (Cl) chuyển thành ion clorua (Cl-) bằng cách: Cho phản ứng hóa học: Al + H2O + NaOH → NaAlO2 + H2↑ Hệ số cân bằng phản ứng trên là: Trong các chất sau đây: NO, NO2, N2O5, NH4NO3, , NH3, S, H2S, SO2, SO3, H2SO4, H Nguyên tố lưu huỳnh có số oxi hóa là? Cho phản ứng hoá học sau: Fe3O4 + NO3- + H+ → NxOy + Fe3+ + H2O Hệ số cân bằng là: Các chất và ion vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa: Bạc kim loại tiếp xúc với không khí có lẫn khí hiđrôsunfua (H2S) bị biến đổi thành bạc sunfua theo phản ứng hóa học sau: 4Ag + 2O2 + H2S  2Ag2S + 2H2O Trong phản ứng trên? Hỗn hợp X gồm khí clo và oxi phản ứng vừa đủ với hỗn hợp Y gồm 2,4 gam Mg và 4,05 gam Al, sau phản ứng thu được 18,525 gam hỗn hợp các oxit và clorua của 2 kim loại. Số mol của clo và oxi trong hỗn hợp X là: Tính khử của F-, CI-, Br-, I- được xếp theo thứ tự tăng dần: Cho các phản ứng sau: (1) FeO + H2  (2) Al dư + dung dịch FeCl3 → (3) Fe(NO3)2 + NaCl  (4) Fe(NO3)2  Số phản ứng tạo ra kim loại Fe là: Trong sơ đồ biến hóa sau: Trong 6 phản ứng trên có bao nhiêu phản ứng oxi hóa-khử ?       Hòa tan một lượng bột nhôm vào dung dịch HNO3 đun nóng được 11,2 lít hỗn hợp khí NO và NO2 (đktc), có tỉ khối so với H2 là 19,8. Khối lượng bột nhôm đã dùng là (gam): Cho phản ứng hoá học sau: FeO + HNO3 → NxOy↑ + Fe(NO3)3 + H2O Hệ số cân bằng của phản ứng hoá học trên là: Phản ứng hoá học nào sau đây được coi là không hợp lí?  Trộn 100 ml dung dịch FeCl2 1M với 100 ml dung dịch NaOH 1M. Lọc tách kết tủa và nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn A. Khối lượng chất rắn A bằng: Cân bằng phản ứng oxi hóa khử: ... KMnO4 + ... + KCl + ... H2SO4   ... MnSO4 + ... + K2SO4 + ... H2O + ... Cl2 Hệ số cân bằng là? Khử hoàn toàn 2,32 gam một oxit sắt trong ống chứa khí hiđro đốt nóng, sau phản ứng thu được sắt và 0,72 gam nước: Khối lượng sắt thu được là? Khử hoàn toàn 2,32 gam một oxit sắt trong ống chứa khí hiđro đốt nóng, sau phản ứng thu được sắt và 0,72 gam nước: Thể tích khí hiđro tham gia phản ứng ở điều kiện tiêu chuẩn là? Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau. Trong phản ứng hoá học, nguyên tử nguyên tố kim loại: Chất nổ đinamit là chất lỏng có công thức phân tử là C3H5O9N3, dễ bị phân hủy tạo ra CO2, H2O, N2, O2. Thể tích khí và hơi sinh ra làm nổ 0,5 kg chất nổ này ở 336,50C và 1 atm là: Phản ứng hóa hợp là phản ứng từ nhiều chất ban đầu tạo ra:

Thành viên đã làm bài (1)
baitap19811

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 86.806
Thành viên mới nhất huy-nguyen