Bài trắc nghiệm số 3
hóa học 10
Phản ứng hóa học
Level 2 - Bài trắc nghiệm số 3
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho m gam nhôm phản ứng hết với dung dịch axit nitric thu được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí NO và N2O có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 16,5. Khối lượng m có giá trị là: Các chất hay ion chỉ có tính oxi hóa: Trong các chất sau đây: NO, NO2, N2O5, NH4NO3, , NH3, S, H2S, SO2, SO3, H2SO4, H Nguyên tố nitơ có số oxi hóa là: Hòa tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 1,344 lít (đktc) khí N2 và dung dịch X. Thêm NaOH dư vào dung dịch X và đun sôi thì thu được 1,344 lít khí NH3. Giá trị của m là: Cho các chất và ion sau: CO2, SO2, S, H2S, F2, Fe3+, Cl2. Dãy gồm các chất chỉ có tính oxi hóa là: Nung m gam bột sắt trong oxi thu được 3 gam hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan hết hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 dư thấy thoát ra 0,56 lít (đktc) NO (Là sản phẩm duy nhất). Giá trị m là: Phản ứng oxi hóa-khử xảy ra theo chiều: chất khử mạnh + chất oxi hóa mạnh  chất khử yếu hơn + chất oxi hóa yếu hơn Biết tính khử: Zn > Fe > Cu > Ag tính oxi hóa: Zn2+ < Fe2+ < Cu2- < Ag+ Hãy cho biết phản ứng oxi hóa-khử nào sau đây không xảy ra? Các phản ứng nào dưới đây là phản ứng oxi hóa khử: Trong các phản ứng hóa hợp sau đây, phản ứng nào là phản ứng oxi hóa khử: Cho phản ứng hoá học sau: Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NxOy + H2O Hệ số cân bằng của phản ứng hoá học trên là: Cho các phản ứng oxi hóa khử sau: 2KMnO4  K2MnO4 + MnO2 + O2 (1) 2KClO3  2KCl + 3O2              (2) Cl2 + 2KOH → KCl + KClO + H2O  (3) 2HgO 2Hg + O2                   (4) 3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO      (5) Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2                (6) Tổng số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử nội phân tử là: Xét phản ứng: SO2 + 2H2S  3S + 2H2O Trong phản ứng này? Cho phản ứng hoá học sau: FeS + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO2↑ + H2O Hệ số cân bằng của phản ứng trên là: Phản ứng giữa Cu với axit sunfuric đặc nóng thuộc loại phản ứng: Hoàn thành phương trình phản ứng hoá học sau: H2SO3 + Br2 + H2O → H2SO4 + ... Chất còn thiếu là:   Phản ứng tỏa nhiệt là phản ứng hóa học: Trong hợp chất nào nguyên tố lưu huỳnh không thể hiện tính oxi hóa: Chất khử là chất chứa nguyên tố có số oxi hóa: Hãy chọn câu đúng trong các câu sau đây: Cho các phản ứng hóa học sau: (1) 2NaHCO3  Na2CO3 + CO2 + H2O (2) CaCO3 CaO + CO2 (3) FeO + CO Fe + CO2 (4) 2Cu(NO3)2  2CuO + 2NO2 + O2 Các phản ứng thuộc loại phản ứng phân hủy là:

Thành viên đã làm bài (1)
baitap19811

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 86.243
Thành viên mới nhất thaopham67640