hóa học 10
Phản ứng hóa học
Level 1 - Bài số 2
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho 12,9 gam hỗn hợp (Al + Mg) phản ứng với dung dịch hỗn hợp 2 axit HNO3 và H2SO4 (đặc, nóng) thu được 0,1 mol mỗi khí SO2, NO. NO2. Cô cạn dung dịch sau phản ứng khối lượng muối khan thu được là: Hòa tan m1 gam Cu trong m2 gam HNO3 ta thu được 10,08 lít hỗn hợp hai khí NO và NO2 (đktc) có tỉ khối hơi so với hiđro là 16,6. Giá trị m1 và m2 là: Hòa tan một hỗn hợp bột kim loại có chứa 2,8 gam Fe và 3,2 gam Cu vào 350 ml dung dịch AgNO3 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu được bằng: Hòa tan a gam hỗn hợp Cu và Fe (trong đó Fe chiếm 30% về khối lượng) bằng 50 ml dung dịch HNO3 63% (d = 1,38 g/ml), khuấy đều cho tới phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn A cân nặng 0,75a gam, dung dịch B và 6,104 lít hỗn hợp khí NO và NO2 (đktc). Hỏi cô cạn dung dịch B thu được bao nhiêu gam muối khan? Phản ứng nào không phải là phản ứng oxi hóa-khử? Hoàn thành phương trình phản ứng hóa học sau: NO2 + KOH → ...    Trong phản ứng đốt cháy CuFeS2 để tạo thành sản phẩm CuO, Fe2O3 và SO2 thì CuFeS2 sẽ: Trong các phản ứng hoá học SO2 có thể là chất oxi hoá hoặc chất khử vì: Các vật bằng Ag để lâu ngày trong không khí bị xám đen là do: Hoàn thành phương trình hóa học: MnO4- + Fe3O4 + ......→ MnO2 + ...... Các chất còn thiếu là:  

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 86.731
Thành viên mới nhất standbyme