hóa học 10
Phản ứng hóa học
Level 1 - Bài số 9
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho các phương trình hóa học dưới đây: Al4C3 + 12H2O → 4Al(OH)3↓ + 3CH4↑ (1) Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2↑  (2) C2H2 + H2O  CH3CHO  (3) 2F2 + 2H2O → 4HF + O2↑  (4) NaH + H2O → NaOH + H2  (5) Tổng số phản ứng mà nước đóng vai trò là chất oxi hóa hoặc khử là: Hoàn thành phương trình phản ứng hóa học sau: OCl- + I- + H2O → ... + I2 + ... Các chất là: Cho phản ứng: As2O3 + HNO3 + H2O → H3AsO4 + H2SO4 + NO Trong phản ứng này H2O đóng vai trò là: Hỗn hợp X gồm 2 kim loại Al và Cu. Cho 18,2 gam X vào 100ml dung dịch Y chứa H2SO4 12M và HNO3 2M. Đun nóng tạo ra dung dịch Z và 8,96 lít (đktc) hỗn hợp T gồm NO và khí D không màu. Hỗn hợp T có tỷ khối so với hiđro = 23,5. Khối lượng mỗi muối trong dung dịch Z là: Hãy chi ra nhận xét không đúng? Phản ứng: ...FexOy + ... H2SO4  ... Fe2(SO4)3 + ... SO2 + ... H2O Hệ số cân bằng lần lượt là: Khi cho Cu tác dụng với dung dịch chứa NaNO3 và H2SO4 loãng. Vai trò của NaNO3 trong phản ứng là: Cho phản ứng sau đây: Fe + CuSO4  FeSO4 + Cu Nguyên tố sắt? Trong phản ứng hóa học sau: FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NxOy + H2O Hệ số tối giản của HNO3 là: Cho phản ứng hoá học: KClO3 + NH3  KNO3 + KCl + Cl2↑ + H2O Hệ số cân bằng của phản ứng trên là:

Thành viên đã làm bài (3)
duongminh92 nkokpe baitap19811

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 86.205
Thành viên mới nhất ngoc-anh