hóa học 10
Phản ứng hóa học
Level 1 - Bài số 8
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Hoàn thành phương trình phản ứng hóa học sau: SO32- + MnO4- + H2O → ... + ... +... các chất là: Hãy sắp xếp các cặp oxi hoá khử sau đây theo thứ tự tăng dần tính oxi hoá của các ion kim loại: Fe2+/Fe (1) ; Pb2+/Pb (2) ; Ag+/Ag (3) ; 2H+/H2 (4) ; Na+/Na (5) ; Fe3+/Fe2+ (6) ; Cu2+/Cu (7). Cho các chất và ion sau: Cl-, MnO4-, K+, Fe2+, SO2, CO2, Fe. Dãy gồm tất cả các chẩt và ion vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử là: Khi cho Cl2 tác dụng với dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường, trong phản ứng này Cl2 đóng vai trò là: Số mol H2SO4 trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng dùng trong phản ứng nào sau đây là lớn nhất khi số mol của các chất khử trong mỗi phản ứng bằng nhau? Cho các phản ứng sau: CaCO3 + BaCl2 → BaCO3↓ + CaCl2 (1) K2CO3 + Ba(NO3)2 → BaCO3↓ + 2KNO3 (2) CuS + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2S (3) CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2SO4 (4) Nhận xét nào sau đây đúng?  Cho 0,03 mol Al tác dụng với dung dịch HNO3 thu được 2,016 lít khí X (không có sản phẩm khử khác). Khí X là: Cho phương trình phản ứng: FexOy + HNO3dư → NnOm + ... Chất còn thiếu là: Cho phản ứng hóa học: K2SO3 + KMnO4 + KHSO4 → K2SO4 + MnSO4 + H2O Hệ số cân bằng phản ứng trên là: Cho phản ứng: As2S3 + HNO3 + H2O → ... Các chất tạo ra là:

Thành viên đã làm bài (2)
baitap19811 nkokpe

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 73.629
Thành viên mới nhất hong-nguyen-le