hóa học 10
Phản ứng hóa học
Level 1 - Bài số 6
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho phản ứng: FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO↑ + H2O Tổng hệ số cân bằng của các chất trong phản ứng trên là:   Hòa tan hết 4,431 gam hỗn hợp Al và Mg trong HNO3 loãng thu được dung dịch A và 1,568 lít hỗn hợp 2 khí đều không màu có khối lượng bằng 2,59 gam, trong đó có một khí bị hóa nâu trong không khí, % khối lượng mỗi kim loại ban đầu là: Cho 6,96 gam một oxit Fe chưa rõ công thức tác dụng vừa đủ với m gam HNO3 thì tạo ra 0,224 lít khí NxOy. Giá trị m là: Hòa tan hỗn hợp gồm 8 gam Fe2O3 và 3,2 gam Cu bằng 150 ml dung dịch HCl 2M. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thì khối lượng chất rắn chưa bị hòa tan là: Trường hợp nào dưới đây tạo ra kết tủa sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn?   Cho các chất và ion sau: Cl-,  MnO4-,  K+, Fe2+, SO2, CO2, Cl2, Fe. Dãy gồm tất cả các chất và ion vừa thể hiện tính oxi hóa vừa thể hiện tính khử là: Phát biểu nào sau đây đúng? Đồng kim loại (Cu) có thể tác dụng với: Hoàn thành phương trình phản ứng hóa học: MnO4-, + SO32- + ..... → MnO42- + .... Các chất còn thiếu là:   Cho Na2O phản ứng với khí CO2. Đây là phản ứng: Phản ứng oxi hóa khử là phản ứng:

Thành viên đã làm bài (3)
nkokpe itvdn95 baitap19811

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 73.940
Thành viên mới nhất nhobe