hóa học 10
Phản ứng hóa học
Level 1 - Bài số 5
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho các phản ứng sau: 2Fe + 3Cl2  2FeCl3  (1) 2Al(OH)3 → Al2O3 + 3H2O  (2) CaSO3 + H2SO4 → CaSO4 + H2O + SO2↑  (3 ) Cu + 2AgNO3 → 2Ag↓ + Cu(NO3)2  (4) SO3 + H2O → H2SO4 (5) Phản ứng oxi hóa - khử là phản ứng: Trong môi trường axit dư, dung dịch chứa chất nào dưới đây làm mất màu dung dịch KMnO4? Cho phản ứng: a FexOy + b HNO3 → c Fe(NO3)3 + d NO↑ + e H2O Tổng hệ số a + d sẽ là: Hệ số tối giản của các chất trong phản ứng: FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO↑ + H2O lần lượt là: Hoàn thành phương trình phản ứng hóa học sau: FeS2 + HNO3 → N2Ox + ... Các chất là: Hoà tan 1,39g muối FeSO4.7H2O trong dung dịch H2SO4 loãng. Cho dung dịch này tác dụng với V lít dung dịch KMnO4 0,1M. V có giá trị là bao nhiêu (trong các số cho dưới đây)? Số oxi hóa của N được sắp xếp theo thứ tự tăng dần như sau: Cho các chất và ion sau: Cl-; Na2S; NO2; Fe2+, SO2, Fe3+; N2O5; ; ; MnO; Na; Cu. Các chất, ion nào vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa: Phản ứng giữa dung dịch kali pemanganat trong môi trường axit với ion iotua được biểu diễn bằng phương trình nào dưới đây? Cho các phản ứng sau: a. Mg dư + Fe(NO3)3 → b. Fe dư + Fe(NO3)3 → c. Fe + AgNO3 dư → d. FexOy + HNO3 loãng → g. FeS + HNO3 đặc nóng → h. Fe(NO3)2 + Cl2 →  Dãy gồm các phản ứng mà dung dịch thu được sau phản ứng có chứa muối Fe(NO3)3 là:

Thành viên đã làm bài (4)
duongminh92 itvdn95 nkokpe baitap19811

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 87.889
Thành viên mới nhất hoang