Ghi nhớ bài học |
Hóa học 10
Phản ứng hóa học
Level 1 - Bài số 5
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Nhúng thanh Cu vào 300 ml dung dịch Fe(NO3)3 0,1 M. Khi Fe(NO3)3 phản ứng hết thì khối lượng thanh đồng là: Cho các phương trình hóa học dưới đây: Al4C3 + 12H2O → 4Al(OH)3↓ + 3CH4↑ (1) Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2↑  (2) C2H2 + H2O  CH3CHO  (3) 2F2 + 2H2O → 4HF + O2↑  (4) NaH + H2O → NaOH + H2  (5) Tổng số phản ứng mà nước đóng vai trò là chất oxi hóa hoặc khử là: Trong phản ứng đốt cháy CuFeS2 để tạo thành sản phẩm CuO, Fe2O3 và SO2 thì CuFeS2 sẽ: Cho các dung dịch X1: dung dịch HCl; X2: dung dịch KNO3; X3: dung dịch HCl + KNO3; X4: dung dịch Fe2(SO4)3. Dung dịch nào có thể hoà tan được bột Cu: Hòa tan 8,2 gam hỗn hợp Fe và FeO trong lượng dư dung dịch HNO3 chỉ tạo ra sản phẩm khử là 0,075 mol NO. số mol Fe trong hỗn hợp ban đầu là: Phản ứng oxi hóa-khử là phản ứng trong đó: Khử hoàn toàn 8,7 gam một oxit sắt trong ống chứa khí cacbon monooxit đốt nóng, sau phản ứng thu được sắt và khí cacbon điôxit. Dẫn toàn bộ khí thoát ra vào bình chứa nước vôi trong dư thu được 15 gam kết tủa: Thể tích khí cacbon điôxit tham gia phản ứng ở điều kiện tiêu chuẩn là: Xét phương trình phản ứng:                2Fe + 3CdCl2  2FeCl3 + 3Cd Cho 0,04 mol bột Fe vào dung dịch chứa 0,08 mol HNO3 thấy thoát ra khí NO duy nhất. Khi phản ứng hoàn toàn thì khối lượng muối thu được bằng: Hoàn thành phương trình hóa học: MnO4- + Fe3O4 + ......→ MnO2 + ...... Các chất còn thiếu là:  

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 256.142
Thành viên mới nhất 590802574636371
Thành viên VIP mới nhất ongdanikVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn