Ghi nhớ bài học |
Hóa học 10
Phản ứng hóa học
Level 1 - Bài số 4
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho phản ứng hóa học sau: FeSO4 + KMnO4 + X1 → ... + MnSO4 +..... + ..... Vậy môi trường của phản ứng là Hoàn thành phương trình phản ứng hóa học sau: K2Cr2O7 + KI + H2SO4 → I2 + ..... Các chất là:   Hòa tan m1 gam Cu trong m2 gam HNO3 ta thu được 10,08 lít hỗn hợp hai khí NO và NO2 (đktc) có tỉ khối hơi so với hiđro là 16,6. Giá trị m1 và m2 là: Hòa tan hỗn hợp gồm 8 gam Fe2O3 và 3,2 gam Cu bằng 150 ml dung dịch HCl 2M. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thì khối lượng chất rắn chưa bị hòa tan là: Trong phản ứng hóa học sau: FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NxOy + H2O Hệ số tối giản của HNO3 là: Một kim loại M tác dụng với dung dịch HNO3 loãng thu được M(NO3)3, H2O và hỗn hợp khí E chứa N2 và N2O. Khi hoà tan hoàn toàn 2,16 gam kim loại M trong dung dịch HNO3 loãng thu được 604,8ml hỗn hợp khí E có tỉ khối hơi đối với H2 là 18,45. Kim lọai M là: Cho luồng H2 dư đi qua các ống mắc nối tiếp nung nóng theo thứ tự: ống 1 đựng 0,2 mol Al2O3, ống 2 đựng 0,1 mol Fe2O3, ống 3 đựng 0,15 mol Na2O. Đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, chất rắn trong các ống sau phản ứng theo thứ tự là: Cho phương trình phản ứng: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + N2 + H2O Nếu tỉ lệ mol giữa N2O và N2 là 2 : 3 thì sau khi cân bằng ta có tỉ lệ mol nAl :  :  là: Phản ứng oxi hóa khử là phản ứng: Cho phản ứng sau đây: Fe + CuSO4  FeSO4 + Cu Nguyên tố sắt?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.671
Thành viên mới nhất uyen-phan
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn