hóa học 10
Phản ứng hóa học
Level 1 - Bài số 4
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho phản ứng hoá học sau: CrCl3 + Br2 + NaOH → Na2CrO4 + NaBr + NaCl + H2O Hệ số cân bằng của phản ứng trên là: Hoàn thành phương trình phản ứng hoá học sau: KI + MnO2 + H2SO4 → I2 + ... Chất còn thiếu là:   Chọn mệnh đề sai khi so sánh tính chất của khí CO2 và khí SO2. Cho phản ứng hoá học sau: CuFeS2 + Fe2(SO4)3 + O2 + H2O → CuSO4 + FeSO4 + H2SO4 Hệ số cân bằng của phản ứng trên là: Cho 2,16 gam Mg tác dụns với dung dịch HNO3, (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,896 lít khí NO (ở đktc) và dung dịch X. Khối lượng muối khan thu được khi làm bay hơi dung dịch X là: Cho dãy sau: Cl, Cl-1; Br, Br- , F, F-, I, I-. Sắp xếp theo chiều tăng tính oxi hoá của các nguyên tử là: Có phương trình hoá học: K2CO3 + 2HCl  2KCl + CO2↑ + H2O Phương trình hoá học trên thuộc loại phản ứng: Hoàn thành phương trình phản ứng hóa học sau: SO32- + MnO4- + OH-  → ... + ... +... Các chất là: Cho các dung dịch X1: dung dịch HCl; X2: dung dịch KNO3; X3: dung dịch HCl + KNO3; X4: dung dịch Fe2(SO4)3. Dung dịch nào có thể hoà tan được bột Cu: Một nguyên tử nhóm (Al) chuyển thành ion Al3+ bằng cách:

Thành viên đã làm bài (3)
itvdn95 nkokpe baitap19811

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 71.915
Thành viên mới nhất thanh-van