hóa học 10
Phản ứng hóa học
Level 1 - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Hãy chọn câu đúng trong các câu sau: Khí nào sau đây khi thụ bởi dung dịch NaOH xảy ra phản ứng oxi hóa - khử? Cho phương trình phản ứng: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + N2 + H2O Nếu tỉ lệ mol giữa N2O và N2 là 2 : 3 thì sau khi cân bằng ta có tỉ lệ mol nAl :  :  là: Để m gam phôi bào sắt A ngoài không khí sau một thời gian biến thành hỗn hợp B có khối lượng 12 gam gồm Fe và các oxit FeO, Fe3O4, Fe2O3. Cho B tác dụng hoàn toàn với axit nitric dư thấy giải phóng ra 2,24 lít khí duy nhất NO. Giá trị m là: Cho luồng H2 dư đi qua các ống mắc nối tiếp nung nóng theo thứ tự: ống 1 đựng 0,2 mol Al2O3, ống 2 đựng 0,1 mol Fe2O3, ống 3 đựng 0,15 mol Na2O. Đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, chất rắn trong các ống sau phản ứng theo thứ tự là: Hoàn thành phương trình phản ứng hóa học: Cu2FeSx + O2 → Cu2O + Fe3O4 + ... Chất còn thiếu là:     Xét phản ứng sau (chưa cân bằng): Cu2S + HNO3 → Cu(NO3)2 + CuSO4 + NO + H2O Tỷ lệ mol giữa Cu2S và H2O trong phản ứng này là:   Một kim loại M tác dụng với dung dịch HNO3 loãng thu được M(NO3)3, H2O và hỗn hợp khí E chứa N2 và N2O. Khi hoà tan hoàn toàn 2,16 gam kim loại M trong dung dịch HNO3 loãng thu được 604,8ml hỗn hợp khí E có tỉ khối hơi đối với H2 là 18,45. Kim lọai M là: Cho 0,04 mol bột Fe vào dung dịch chứa 0,08 mol HNO3 thấy thoát ra khí NO duy nhất. Khi phản ứng hoàn toàn thì khối lượng muối thu được bằng: Cho phản ứng hóa học sau: FeSO4 + KMnO4 + X1 → ... + MnSO4 +..... + ..... Vậy môi trường của phản ứng là

Thành viên đã làm bài (4)
itvdn95 baitap19811 duongminh92 nkokpe

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 86.245
Thành viên mới nhất trithuy