Bài tập hóa học ôn luyện theo Level

Có tất cả 3 Level được phân chia theo áp lực thời gian và độ khó tăng dần.
Level 1 - Level 2 - Level 3.
Bạn phải hoàn thành các nhiệm vụ trong Level cấp thấp thì mới mở được khóa của Level cấp cao hơn.

Hướng dẫn giải một số dạng bài tập thường gặp 1. Biết số hiệu nguyên tử (Z), xác định vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn  - Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố. - Nguyên tử có cấu hình electron lớp ngoài cùng là nsanpb thì nguyên tố thuộc nhóm A. Trong đó n là số thứ tự của chu kì, (a+b) là số thứ tự của nhóm. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm A: Chu kì IA IIA IIA IVA VA VIA VIIA VIIIA 1 H 1s1             He 1s2 2 Li 2s1 Be 2s2 B 2s22p1 C 2s22p2 N 2s22p3 O 2s22p4 F 2s22p5 Ne 2s22p6 3 Na 3s1 Mg 3s2 Al 3s23p1 Si 3s23p2 P 3s23p3 S 3s23p4 Cl 3s23p5 Ar 3s23p6 4 K 4s1 Ca 4s2 Ga 4s24p1 Ge 4s24p2 As 4s24p3 Se 4s24p4 Br 4s24p5 Kr 4s24p6 5 Rb Sr In Sn Sb Te I Xe 6 Cs Ba TI Pb Bi Po At Rn 7 Fr Ra               ns1 ns2 ns2np1 ns2np2 ns2np3 ns2np4 ns2np5 ns2np6 Cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns được gọi là nguyên tố s. Cấu hình electron lớp ngoài cùng là nsnp được gọi là nguyên tố p. - Nguyên tử có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là (n-1)dansb thì nguyên tố thuộc nhóm B. n là số thứ tự chu kì, tổng số (a+b) có 3 trường hợp: * (a + b) < 8 thì tổng này là số thứ tự của nhóm * (a + b) = 8 hoặc 9 hoặc 10 thì nguyên tố thuộc nhóm VIII * (a + b) > 10 thì tổng (a + b - 10) là số thứ tự của nhóm. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm B: Chu kì IIIB IVB VB VIB VIIB VIIIB IB IIB 4 Sc Ti V Cr Mn Fe     Co     Ni Cu Zn 5 Y Zr Nb Mo Tc Ru     Rh     Pd Ag Cd 6 La Hf Ta W Re Os     Ir       Pt Au Hg   d1s2 d2s2 d3s2 d5s1 d5s2 d6s2  d7s2  d8s2 d10s1 d10s2 2. Biết cấu hình electron nguyên tử, xác định vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn - Tìm tổng số electron từ đó suy ra Z. - Số lớp electron suy ra chu kì. - Tìm phân mức năng lượng cao nhất, suy ra nguyên tố ở nhóm A hay nhóm B. - Từ số electron ở lớp ngoài cùng suy ra nguyên tố thuộc nhóm nào.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 235.215
Thành viên mới nhất 2067075696896962
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP